ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА VoIP УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ „БГ ЛАПТОП” ООД

 

I. Общи положения

1.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „БГ Лаптоп”  ООД (наричано по-долу „БГ Лаптоп”), със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Цар Калоян 38, партер и крайните потребители наVoIP услуга, предоставяна от БГ Лаптоп и наричана по-долу за краткост „услугата”.

1.2. Услугата осигурява възможност за осъществяване на селищни, междуселищни имеждународни повиквания, както и на повиквания към мобилни телефонни мрежи.

1.3. По смисъла на настоящите Общи условия “краен потребител” означава физическоили юридическо лице, което ползва или е заявило желание за ползване на услугата,без да предоставя далекосъобщителни услуги чрез нея.

2.1. Настоящите Общи условия са задължителни за БГ Лаптоп и крайните потребители.

2.2. Общите условия имат задължителен характер спрямо крайните потребители отмомента на приемането им, като за заварените крайни потребители Общите условия сеприлагат в случай че не възразят писмено пред БГ Лаптоп в срок до седем дни от дататана публикуването им. При наличие на възражение съгласно предходното изречение, договорът между крайния потребител и БГ Лаптоп, по силата на който се предоставя услугата, се прекратява.

2.3. Приемането на настоящите Общи условия от крайните потребители се извършва в писмена форма.

2.4. Освен когато не е посочено друго, за писмена форма се счита и наличието наволеизявления на страните, извършени в електронна форма.

 

II. Договори

3.1. Когато предоставянето на услугата се извършва на основание писмен договор,сключен между БГ Лаптоп и краен потребител, договорът влиза в сила от датата наподписването му от страните, освен ако в него е предвидено друго.

3.2. Договорът по т.3.1 има действие за неопределен срок, освен ако в него епредвидено друго. Договорът, сключен като срочен, продължава действието си занеопределен срок при отсъствие на писмено противопоставяне на която и да е отстраните преди изтичане на първоначалния срок на договора.

3.3. При сключването на договор по т.3.1, съответният краен потребител е длъжен дапосочи на БГ Лаптоп идентификационните си данни, изисквани от последния, както и даму предостави при поискване документи, удостоверяващи верността на тези данни.При промяна на тези данни, крайният потребител следва да уведомява незабавноБГ Лаптоп.

3.4. Предоставянето на услугата по т.8.1 се извършва на основание неформалендоговор, сключен със съответния краен потребител. Договорът влиза в сила отмомента, в който крайният потребител се съгласи. Относно услугата по т.8.1 са приложими всички правила от настоящите Общи условия,доколкото последните не съдържат специални правила относно посочената услуга.

3.5. С оглед предоставянето на услугата, БГ Лаптоп има право да събира, обработва,използва и съхранява следните данни:

3.5.1. име и адрес на крайния потребител;

3.5.2. номер на викащия краен потребител и номер на викания краен потребител.

3.5.3. начало и край на повикването, определени с дата и час; обем на пренесенитеданни, когато това е необходимо за целите на таксуването;

3.5.4. вид на използваните съоръжения;

3.5.5. точки на взаимно свързване при осъществяване на повикването, начало и крайна тяхното използване;

3.5.6. други данни, необходими за изграждане и поддържане на повикването;

3.5.7. дължими суми за ползваната услуга за съответния период и информация заначина на плащането им;

3.5.8. информация за промени в ползването на услугата.

3.6. При събирането, обработването, използването и съхраняването напредоставените от крайните потребители лични данни, БГ Лаптоп е длъжен да спазвавсички предвидени в Закона за защита на личните данни.

3.7. БГ Лаптоп има право да упълномощава трети лица да сключват договори с крайнипотребители от негово име и за негова сметка, както и да извършват дейности поупражняване на негови права и/или изпълнение на негови задължения по съответнидоговори.

3.8. БГ Лаптоп има право да не сключи договор с определено лице в случай чепоследното:

3.8.1. не предостави данни, изисквани от БГ Лаптоп;

3.8.2. не предостави на БГ Лаптоп поискан документ, удостоверяващ верността напосочените данни;

3.8.3. е в неизпълнение на свое задължение по друг договор, сключен с БГ Лаптоп.

3.8.4. не е внесло изискано от БГ Лаптоп по реда на т.10.4 обезпечение;

3.8.5. ако според направена кредитна оценка с оглед преценка събираемостта на

вземанията, лицето не покрива критериите за ползване на услугата съгласнодействащата търговска политика на БГ Лаптоп  ;

3.8.6. при липса на техническа възможност за предоставяне на услугата.

4.1. Крайните потребители нямат право да прехвърлят на трети лица изцяло иличастично правата и/или задълженията си по писмения си договор с БГ Лаптоп, освен акопоследният е дал предварително изричното си писмено съгласие за осъществяване напрехвърлянето.

5.1. БГ Лаптоп има право да развали с петдневно писмено предизвестие писмен договорс краен потребител в следните случаи:

5.1.1. при посочване от крайния потребител на неверни данни;

5.1.2. при откриване на производство по несъстоятелност спрямо крайния потребител;

5.1.3. при системно неизпълнение (най-малко три случая на неизпълнение) открайния потребител на негово договорно задължение, при условие че е уведомен отБГ Лаптоп за поне един случай на неизпълнение на съответното задължение;

5.1.4. при извършване от крайния потребител на нарушение на негово нормативноустановено задължение или на негово договорно задължение, от което произтече илиможе да произтече увреждане на доброто име на БГ Лаптоп или други крайнипотребители.

5.2. БГ Лаптоп има право да развали с четиринадесетдневно писмено предизвестиеписмен договор с краен потребител в случай че последният не изпълни свое договорнозадължение. Развалянето на договора настъпва с изтичането на срока напредизвестието, ако в този срок неизпълнението и вредоносните му последици небъдат отстранени.

5.3. Крайният потребител има право да развали писмения си договор с БГ Лаптоп приусловията и по реда на Закона за задълженията и договорите, като срокът напредизвестието за разваляне на договора е четиринадесетдневен.

5.4. Предплатените от крайните потребители такси, отнасящи се за периода следразвалянето на писмения договор, подлежат на възстановяване, освен когато такситеса заплатени за услугата по т.8.1.

6.1. Извън случаите по т.5.1-5.4, договорите по т.3.1 могат да прекратятдействието си на основанията, съдържащи се в тях.

 

III. Услуги, предоставяни от БГ Лаптоп ООД 

7.1. Посредством своята мрежа БГ Лаптоп предоставя услугата на крайните потребители 24 часа в денонощието, 7 дни вседмицата, като осигурява и безплатен достъп до услугите за спешни повиквания. Приосъществяване на спешни повиквания, БГ Лаптоп представя услугата CLIP, независимоот настройките, направени от крайния потребител.

7.2. Услугата се предоставя с качество, отговарящо на установените в нормативнатауредба и Разрешението по т.1.1 показатели, като:

7.2.1. факторът за оценка на преноса на глас (R фактор) е не по-малък от 75;

7.2.2. еднопосочното закъснение е не по-голямо от 150 ms;

7.2.3. броят на повредите на абонатна линия е до 1%;

7.2.4. времето за отстраняване на повреди е 24 часа, освен ако повредите се дължат

на преносната среда, осигурена и поддържана от името и за сметка на крайнияпотребител;

7.3. Доколкото не следва друго от сключения с крайния потребител писмен договор,предоставянето на услугата следва да започне не по-късно от 48 часа от влизането надоговора в сила, като забавяне е допустимо само поради причини, дължими напреносната среда, осигурена и поддържана от името и за сметка на крайнияпотребител.

7.4. При наличие на заявено желание на краен потребител да ползва услугата,БГ Лаптоп   извършва незабавно технически проучвания за възможността запървоначално предоставяне на услугата. В случай че са налице технически пречки запървоначалното предоставяне на услугата на крайния потребител, БГ Лаптоп извършвавъзможните действия за отстраняване на пречките с оглед сключване на договор скрайния потребител. Предвиденото в предходното изречение се извършва от БГ Лаптоп не по-късно от 30 дни от получаването на заявката на крайния потребител. Приневъзможност за отстраняване на пречките БГ Лаптоп уведомява крайния потребител в7-дневен срок от подаване на заявката за ползване на услугата.

7.5. С оглед предоставяне на услугата, БГ Лаптоп няма право да поставя катопредварително условие на крайния потребител ползване или предоставяне и на другадалекосъобщителна услуга или закупуване на крайно устройство от БГ Лаптоп, освенкогато услугата, другата далекосъобщителна услуга и/или крайното устройство сеизползват само и единствено заедно, при условия на взаимна зависимост.

7.6. При предоставяне на услугата, БГ Лаптоп осигурява на крайните потребителиследните услуги:

7.6.1. предоставяне на идентификация на линията на викащия (CLIP) - услуга,позволяваща на крайния потребител да получи информация за номера на викащияабонат. БГ Лаптоп   задължително и безплатно поддържа активна услугата CLIP за всичкикрайни потребители. БГ Лаптоп осигурява CLIP по време на позвъняването и го запазванепроменен по време на разговора;

7.6.2. пренасочване на повикването (Call forward) - услуга, даваща възможност входящитеповиквания към номера на даден краен потребител, предоставен му от БГ Лаптоп , да бъдатпрепратени автоматично към друг номер. БГ Лаптоп осигурява възможност на крайнитепотребители да активират/деактивират по достъпен начин и безплатно услугата Call forwardчрез избиране на код. Кодовете за активиране/деактивиране на посочената услуга сапосочени на Интернет страницата на БГ Лаптоп.

7.6.3. идентификация на свързаната линия.

7.7. БГ Лаптоп се задължава да информира крайните потребители при наличие на специфични

технически изисквания, на които следва да съответстват използваните крайни устройства соглед ползването на услугите по т.7.6.

7.8. БГ Лаптоп се задължава да използва информацията, получена при осигуряването науслугите по т.7.7, само във връзка с функционирането и управлението на мрежата си.

7.9. БГ Лаптоп предоставя CLI независимо от настройките на услугите по т.7.6, направени от

крайните потребители, в случаите на проследяване на злоумишлени и/или обезпокоителниповиквания при искане от компетентни държавни органи. По смисъла на настоящите Общиусловия „злоумишлени повиквания” са повиквания (съобщения), съдържащи неверни илизаблуждаващи данни за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога”, а„обезпокоителни повиквания” са повиквания (съобщения), съдържащи заплаха зафизическата цялост и телесна неприкосновеност на индивида, накърняващи доброто име илипризоваващи към насилие над личността или към разпалване на расова, национална,

етническа или религиозна вражда.

7.10. При изрично писмено искане от краен потребител, който получава обезпокоителниповиквания, БГ Лаптоп се задължава да предприеме действия за прекратяване на тезиповиквания.

7.11. БГ Лаптоп може да отмени временно направените от краен потребител настройки само:

7.11.1. в случай на нарушаване на функционирането и/или управлението на мрежата или наелементи от нея, като след възстановяване на нормалното функциониране и/илиуправлението на мрежата, БГ Лаптоп е длъжен да възстанови зададените от крайнияпотребител настройки;

7.11.2. в случай че краен потребител е заявил желание да бъдат открити и проследени

обезпокоителни повиквания към него.

7.12. В случай на промяна на номер/номера на краен потребител, БГ Лаптоп запазванастройките на услугите по т.т.7.6.1 - 7.6.3, направени от крайния потребител, освен акопоследният не е заявил друго.

8.1. Срещу заплащане от краен потребител на абонаментна такса, БГ Лаптоп може даизвършва препращане на телефонни повиквания, според заявката на крайнияпотребител, така че:а) повикванията към географски български телефонен номер се пренасочват към най-много два чуждестранни телефонни номера, илиб) повикванията към два географски български телефонни номера се пренасочват към най-много четири чуждестранни телефонни номера.

8.2. Правилата по т.7.1-7.4 не се прилагат за услугата по т.8.1.

8.3. Краен потребител на услугата по т.8.1 може да бъде само физическо лице, катопосочената услуга е предназначена единствено за задоволяване на неговите личникомуникационни потребности.

8.4. БГ Лаптоп има право да прекрати предоставянето на услугата по т.8.1, без дадължи възстановяване на предплатените абонаментни такси, при наличието на някоеот следните обстоятелства:

а) при регистрацията си за ползването на услугата краен потребител е предоставилневерни данни или е ползвал автоматичен софтуер, имитиращ човешка намеса;

б) краен потребител предоставя по възмезден начин ползването на услугата на третолице;

в) през отделен абонаментен период чрез услугата са проведени разговори с общобем, надвишаващ максимално допустимите минути със страна/и, съгласно актуалниясписък на групите страни, публикуван на сайта www.telefonbg.com;

г) при или по повод ползването на услугата краен потребител извърши действия впротиворечие с правилата на правото или морала;”

д) краен потребител не заплати абонаментна такса в продължение на един месец.

8.5. БГ Лаптоп уведомява по електронен път крайните потребители за спряното илипрекратено предоставяне на услугата по т.8.1.

 

IV. Финансови условия

9.1. Цените на услугите се определят от БГ Лаптоп ООД.

9.2. Цените по т.9.1 се определят при условия на равнопоставеност на крайнитепотребители, като БГ Лаптоп има право да определя ценови пакети, както и различницени и отстъпки на база технология, клас на крайния потребител, обем на ползване науслугата, съвместно доброволно ползване на две или повече избрани от крайнияпотребител допълващи се услуги и/или крайни устройства, както и на база другиобективни критерии.

9.3. Дължимите от крайните потребители цени биват: цена за откриване на телефоненпост, месечна абонаментна цена (абонаментна такса за услугата по т.8.1), месечнанаемна цена за предоставено оборудване и цена за провеждане на разговори.

9.4. БГ Лаптоп предоставя безплатна информация на крайните потребители относноцените на услугите и тарифните пакети.

9.5. БГ Лаптоп има право по всяко време да променя цените на услугите, катопубликува информация за всяка промяна съгласно в сайта си и уведомявакрайните клиенти.В този случай крайните потребители могат да прекратят едностранно договора списмено известие, отправено до БГ Лаптоп до изтичането на пет дни от влизане в силана промяната.

9.6. Цената за откриване на телефонен пост се заплаща през месеца на сключване надоговора за ползване на услугата.

9.7. Месечната абонаментна цена и месечната наемна цена за предоставенооборудване се заплащат.

9.8. Цената за провеждане на разговори се предплаща под формата на ваучер.

  1. 9. За дължимите суми БГ Лаптоп издава данъчни фактури на крайните потребители.

9.10. Заплащането от крайните потребители на дължимите суми се извършва в брой вофис на БГ Лаптоп, по банков път, чрез платежни системи в Интернет.

9.11. БГ Лаптоп осигурява безвъзмездно на крайните потребители детайлизиранисправки и/или сметки за ползваната услуга.

9.12. БГ Лаптоп съхранява точни записи от показанията на всички таксуващи устройстваза срок не по-малко от 6 месеца.

V. Основни права и задължения на БГ Лаптоп 

10.1. БГ Лаптопсе задължава да предоставя услугите в съответствие с действащотозаконодателство на Република България и настоящите Общи условия.

10.2. БГ Лаптоп има право да получава всички дължими от крайните потребители сумиза предоставените им услуги.

10.3. БГ Лаптоп се задължава да осъществява непрекъснато наблюдение на процеса напредоставяне на услугите, като при възникване на технически проблеми следва дапредприема всички необходими мерки с оглед отстраняване на проблемите вмаксимално кратки срокове.

10.4. БГ Лаптоп има право да спре предоставянето на услугата на краен потребител придостигане на определен от БГ Лаптоп кредитен лимит, като при заплащане настойността на съответния кредитен лимит предоставянето на услугата се възобновява.

10.5. БГ Лаптоп има право да променя номерата на краен потребител в случай че товасе налага в резултат от промени в действащото законодателствоили при технологична необходимост, породена от структурнипромени в мрежата на БГ Лаптоп. Промяната на номерата се извършва припредварително тридесетдневно писмено уведомяване на засегнатия краен потребител.

10.6. При необходимост от провеждане на планирани или инцидентни профилактичнипрегледи или ремонти на мрежата си, както и поради необходимост от извършване надействия за развитие на тази мрежа, БГ Лаптоп има право да спира временнопредоставянето на услугите. Правилото по предходното изречение се прилагасъответно и ако преносната среда за предоставянето на услугата е осигурена иподдържана от името и за сметка на крайния потребител.

10.7. БГ Лаптоп уведомява в подходяща форма засегнатите от планиранитепрофилактични прегледи, ремонти или действия за развитие на мрежата му крайнипотребители, когато се очаква тези мероприятия да доведат до прекъсване иливлошено качество на услугата, както и за очакваната продължителност напрекъсването или влошаването на качеството на услугата. Уведомяването се извършване по-късно от 12 часа преди провеждането на съответните мероприятия.

10.8. БГ Лаптоп се задължава да осигурява и опазва тайната на съобщенията,предавани чрез ползването на услугите. По реда и при условията, определени в закон,БГ Лаптоп осигурява изискуемото съдействие на компетентните държавни органи,включително като им предостави възможността да извършват наблюдение върхуползването на услугите от определени крайни потребители.

10.9. При необходимост от достъп на БГ Лаптоп   до помещения на крайни потребители соглед извършване на действия по предоставяне на услугите, последните следва дабъдат предварително уведомени от БГ Лаптоп за искания достъп, като уведомлението сеизвършва в писмена форма.

10.10. БГ Лаптоп се задължава да поддържа публично оповестени адреси и телефони законтакт с крайните потребители във връзка с проблеми при ползването на услугите,както и във връзка с условията за ползването им.

10.11. БГ Лаптоп се задължава да предоставя безплатно на крайните потребителикопия от настоящите Общи условия във всеки свой офис.

 

VI. Основни права и задължения на крайните потребители

11.1. Крайните потребители имат право да ползват услугите в съответствие сдействащото законодателство на Република България и сключените писмени договори с БГ Лаптоп и настоящите Общи условия.

11.2. При ползването на услугите, крайните потребители са длъжни да спазватустановения правов ред в Република България и общоприетите правила на морала,както и да зачитат правата и свободите на гражданите.

11.3. При ползването на услугите, крайните потребители нямат право да извършваткаквито и да е неправомерни действия, включително да предават съобщения, с коитосе увреждат или могат да бъдат увредени правата, свободите и доброто име награжданите, както и неверни съобщения за природни или други бедствия.

11.4. Крайните потребители имат право да искат информация от БГ Лаптоп относноусловията за ползване на услугите.

11.5. Крайните потребители имат право да сигнализират БГ Лаптоп за констатиранитеот тях проблеми, свързани с ползването на услугите.

11.6. Крайните потребители са длъжни да заплащат в определените от БГ Лаптоп срокове и по определения от последния начин дължимите суми за ползване науслугите.

11.7. Крайните потребители нямат право да предоставят възмездно на трети лицауслугите, както и други услуги, свързани с предоставените им от БГ Лаптоп номера, безпредварителното писмено разрешение на БГ Лаптоп.

11.8. Крайните потребители са длъжни да осигуряват на БГ Лаптоп достъп до технипомещения с оглед извършване на действия по поддръжка на предоставяните услуги.Достъпът се осигурява при условие че БГ Лаптоп е изпълнил задължението си по т.10.9.

11.9. Крайните потребители нямат право да извършват или да допускат извършванетона изкуствено генериране на входящ или изходящ телефонен трафик посредствомползването на услугите.

11.10. В случай че преносната среда за предоставяне на услугата се осигурява иподдържа от името и за сметка на крайния потребител, същият е длъжен да осигуринепрекъснатото и точно функциониране на преносната среда.

11.11. Във връзка с осигурявания безплатен достъп до услугите за спешниповиквания, крайните потребители са задължени да информират БГ Лаптоп   при смянана адреса, от който ползват услугата. БГ Лаптоп не може да бъде държан отговорен запоследиците, свързани с осигурявания достъп до услугите за спешни повиквания, принеизпълнение на задължението по предходното изречение.

 

VII. Отговорности

12.1. БГ Лаптоп  и крайните потребители носят отговорност помежду си завиновно причинените вреди – резултат от противоправно поведение на съответнатастрана при или по повод предоставянето или ползването на услугите.

12.2. При забава на краен потребител, свързана със заплащане на дължима сума,БГ Лаптоп   има право да изисква заплащане на неустойка в размер на 0.3% (нула цяло итри на сто) от просрочената сума за всеки ден забава.

12.3. БГ Лаптоп има право да спира предоставянето на услугата на крайни потребителив случай че последните нарушават свои задължения, свързани с ползването и/илизаплащането на услугата, като предоставянето на услугата се възобновява приотстраняване на нарушението. Предплатените от крайните потребители цени,отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на услугата, не подлежат навъзстановяване, като предплатените суми за провеждане на разговори се изразходватслед възобновяване на предоставянето на услугата.

12.4. БГ Лаптоп не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството науслугата в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновноповедение.

12.5. БГ Лаптоп не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството науслугата в случаите, когато тези обстоятелства се дължат на преносната среда,осигурена и поддържана от името и за сметка на крайния потребител, както и вслучай че преносната среда е осигурена от трето лице.

 

VIII. Жалби, молби и предложения. Спорове

13.1. Всеки краен потребител има право да отправя жалби, молби и предложения,писмено, доБГ Лаптоп   във връзка с предоставяните от последния услуги.

  1. 2. БГ Лаптоп поддържа регистри за постъпилите жалби, молби и предложения открайни потребители, както и за отговорите по тях. Информацията за всеки конкретенслучай се съхранява в регистрите не по-малко от 12 месеца.
  2. 3. Оспорването на дължима от краен потребител сума не освобождава същия отзадължението му да я заплати. При влизане в сила на решение на компетентен орган,с което оспорването се уважава, недължимо заплатената част от сумата севъзстановява на платеца.

14.1. Споровете между БГ Лаптоп и крайните потребители се решават чрез преговори, аако това се окаже невъзможно, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

 

 

IX. Заключителни разпоредби

15.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни по инициатива на БГ Лаптоп или крайните потребители.

16.1. Писмената кореспонденция между БГ Лаптоп и крайните потребители следва да сеосъществява чрез препоръчани писма, факсимилни съобщения или електронни писма.

16.2. В случай че краен потребител промени посочения си адрес за кореспонденция,БГ Лаптоп   следва да бъде уведомен писмено за промяната най-късно 7 дни след извършванетой. При неизпълнение на задължението по предходното изречение, изпратените на посоченияадрес съобщения се считат за надлежно изпратени и приети.

  1. 1. По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите надействащото законодателство на Република България.

 

 

01.07.2014г.                                                                     “БГ Лаптоп” ООД

Гр. Бургас