Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА VoIP УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ „ТБГ” ООД

 

  1. Общи положения

1.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „ТБГ”  ООД (наричано по-долу „ТБГ”), със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Цар Калоян 38, партер и крайните потребители наVoIP услуга, предоставяна от ТБГ и наричана по-долу за краткост „услугата”.

1.2. Услугата осигурява възможност за осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания, както и на повиквания към мобилни телефонни мрежи. ТБГ остава собственик на всички предоставени номера.

1.3. По смисъла на настоящите Общи условия “краен потребител” означава физическо или юридическо лице, което ползва или е заявило желание за ползване на услугата,без да предоставя далекосъобщителни услуги чрез нея.

2.1. Настоящите Общи условия са задължителни за ТБГ и крайните потребители.

2.2. Общите условия имат задължителен характер спрямо крайните потребители отмомента на приемането им, като за заварените крайни потребители Общите условия се прилагат в случай че не възразят писмено пред ТБГ в срок до седем дни от датата на публикуването им. При наличие на възражение съгласно предходното изречение, договорът между крайния потребител и ТБГ, по силата на който се предоставя услугата, се прекратява.

2.3. Приемането на настоящите Общи условия от крайните потребители се извършва в писмена форма.

2.4. Освен когато не е посочено друго, за писмена форма се счита и наличието наволеизявления на страните, извършени в електронна форма.

 

  1. Договори

3.1. Когато предоставянето на услугата се извършва на основание писмен договор,сключен между ТБГ и краен потребител, договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните, освен ако в него е предвидено друго.

3.2. Договорът по т.3.1 има действие за неопределен срок, освен ако в него е предвидено друго. Договорът, сключен като срочен, продължава действието си за  неопределен срок при отсъствие на писмено противопоставяне на която и да е отстраните преди изтичане на първоначалния срок на договора.

3.3. При сключването на договор по т.3.1, съответният краен потребител е длъжен да посочи на ТБГ идентификационните си данни, изисквани от последния, както и да му предостави при поискване документи, удостоверяващи верността на тези данни. При промяна на тези данни, крайният потребител следва да уведомява незабавно ТБГ.

3.4. Предоставянето на услугата по т.8.1 се извършва на основание неформален договор, сключен със съответния краен потребител. Договорът влиза в сила отмомента, в който крайният потребител се съгласи. Относно услугата по т.8.1 са приложими всички правила от настоящите Общи условия, доколкото последните не съдържат специални правила относно посочената услуга.

3.5. С оглед предоставянето на услугата, ТБГ има право да събира, обработва, използва и съхранява следните данни:

3.5.1. Данни относно използването на номерата, предоставяни от ТБГ:

3.5.1.1. Лични данни като – три имена, адрес и телефон, удостоверяващи ползвателя на даден номер, изисквани от регулаторните органи в съответната държава – Предоставят се на 3-ти лица /регулаторни органи и доставчици на номера/, които ги обработват в съответствие с GDPR и не представляват обект на маркетингови кампании, а са получени само с цел удовлетворяване на заложените изисквания за предоставяне на съответния номер;

3.5.1.2. Копия на документи, удостоверяващи адреса на лицето, получаващо номер – Предоставят се на 3-ти лица /регулаторни органи и доставчици на номера/, които ги обработват в съответствие с GDPR и не представляват обект на маркетингови кампании, а са получени само с цел удовлетворяване на заложените изисквания за предоставяне на съответния номер;

3.5.2. Други данни:

3.5.2.1. Име и адрес на крайния потребител;

3.5.2.2. Номер на викащия краен потребител и номер на викания краен потребител.

3.5.2.3. Начало и край на повикването, определени с дата и час; обем на пренесените данни, когато това е необходимо за целите на таксуването;

3.5.2.4. Вид на използваните съоръжения;

3.5.2.5. Точки на взаимно свързване при осъществяване на повикването, начало и крайна тяхното използване;

3.5.2.6. Други данни, необходими за изграждане и поддържане на повикването;

3.5.2.7. Дължими суми за ползваната услуга за съответния период и информация за начина на плащането им;

3.5.2.8. Информация за промени в ползването на услугата.

3.6. При събирането, обработването, използването и съхраняването на предоставените от крайните потребители лични данни, ТБГ е длъжен да спазва всички предвидени в Закона за защита на личните данни.

3.7. ТБГ има право да упълномощава трети лица да сключват договори с крайни потребители от негово име и за негова сметка, както и да извършват дейности по упражняване на негови права и/или изпълнение на негови задължения по съответни договори.

3.8. В съответствие с GDRP всеки клиент на ТБГ има право да:

3.8.1. Поиска информация за събраните за него лични данни;

3.8.2. Поиска информация за лицата, имащи достъп до неговите лични данни;

3.8.3. Поиска промяна или заличаване на сънраните за него лични данни – за целта е необходимо да се свърже с ТБГ на Info@telefonbg.com;

3.9. ТБГ има право да не сключи договор с определено лице в случай че последното:

3.9.1. Не предостави данни, изисквани от ТБГ;

3.9.2. Не предостави на ТБГ поискан документ, удостоверяващ верността на посочените данни;

3.9.3. Е в неизпълнение на свое задължение по друг договор, сключен с ТБГ.

3.9.4. Не е внесло изискано от ТБГ по реда на т.10.4 обезпечение;

3.9.5. Ако според направена кредитна оценка с оглед преценка събираемостта на

вземанията, лицето не покрива критериите за ползване на услугата съгласно действащата търговска политика на ТБГ;

3.9.6. При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата.

4.1. Крайните потребители нямат право да прехвърлят на трети лица изцяло или частично правата и/или задълженията си по писмения си договор с ТБГ, освен ако последният е дал предварително изричното си писмено съгласие за осъществяване на прехвърлянето.

5.1. ТБГ има право да развали с петдневно писмено предизвестие писмен договорс краен потребител в следните случаи:

5.1.1. При посочване от крайния потребител на неверни данни;

5.1.2. При откриване на производство по несъстоятелност спрямо крайния потребител;

5.1.3. При системно неизпълнение (най-малко три случая на неизпълнение) от крайния потребител на негово договорно задължение, при условие че е уведомен от ТБГ за поне един случай на неизпълнение на съответното задължение;

5.1.4. При извършване от крайния потребител на нарушение на негово нормативно установено задължение или на негово договорно задължение, от което произтече или може да произтече увреждане на доброто име на ТБГ или други крайни потребители.

5.2. ТБГ има право да развали с четиринадесетдневно писмено предизвестие писмен договор с краен потребител в случай че последният не изпълни свое договорно задължение. Развалянето на договора настъпва с изтичането на срока на предизвестието, ако в този срок неизпълнението и вредоносните му последици не бъдат отстранени.

5.3. Крайният потребител има право да развали писмения си договор с ТБГ при  условията и по реда на Закона за задълженията и договорите, като срокът на предизвестието за разваляне на договора е четиринадесетдневен.

5.4. Предплатените от крайните потребители такси, отнасящи се за периода след развалянето на писмения договор, подлежат на възстановяване, освен когато таксите са заплатени за услугата по т.8.1.

6.1. Извън случаите по т.5.1-5.4, договорите по т.3.1 могат да прекратят действието си на основанията, съдържащи се в тях.

 

III. Услуги, предоставяни от ТБГ ООД 

7.1. Посредством своята мрежа ТБГ предоставя услугата на крайните потребители 24 часа в денонощието, 7 дни вседмицата, като осигурява и безплатен достъп до услугите за спешни повиквания. Приосъществяване на спешни повиквания, ТБГ представя услугата CLIP, независимоот настройките, направени от крайния потребител.

7.2. Услугата се предоставя с качество, отговарящо на установените в нормативната уредба и Разрешението по т.1.1 показатели, като:

7.2.1. факторът за оценка на преноса на глас (R фактор) е не по-малък от 75;

7.2.2. еднопосочното закъснение е не по-голямо от 150 ms;

7.2.3. броят на повредите на абонатна линия е до 1%;

7.2.4. времето за отстраняване на повреди е 24 часа, освен ако повредите се дължат

на преносната среда, осигурена и поддържана от името и за сметка на крайния потребител;

7.3. Доколкото не следва друго от сключения с крайния потребител писмен договор, предоставянето на услугата следва да започне не по-късно от 48 часа от влизането на договора в сила, като забавяне е допустимо само поради причини, дължими на преносната среда, осигурена и поддържана от името и за сметка на крайния потребител.

7.4. При наличие на заявено желание на краен потребител да ползва услугата, ТБГ   извършва незабавно технически проучвания за възможността за първоначално предоставяне на услугата. В случай че са налице технически пречки запървоначалното предоставяне на услугата на крайния потребител, ТБГ извършва възможните действия за отстраняване на пречките с оглед сключване на договор с крайния потребител. Предвиденото в предходното изречение се извършва от ТБГ не по-късно от 30 дни от получаването на заявката на крайния потребител. При невъзможност за отстраняване на пречките ТБГ уведомява крайния потребител в7-дневен срок от подаване на заявката за ползване на услугата.

7.5. С оглед предоставяне на услугата, ТБГ няма право да поставя като предварително условие на крайния потребител ползване или предоставяне и на друга далекосъобщителна услуга или закупуване на крайно устройство от ТБГ, освен когато услугата, другата далекосъобщителна услуга и/или крайното устройство се използват само и единствено заедно, при условия на взаимна зависимост.

7.6. При предоставяне на услугата, ТБГ осигурява на крайните потребители следните услуги:

7.6.1. Предоставяне на идентификация на линията на викащия (CLIP) – услуга,позволяваща на крайния потребител да получи информация за номера на викащия абонат. ТБГ задължително и безплатно поддържа активна услугата CLIP за всички крайни потребители. ТБГ осигурява CLIP по време на позвъняването и го запазва непроменен по време на разговора;

7.6.2. Пренасочване на повикването (Call forward) – услуга, даваща възможност входящите повиквания към номера на даден краен потребител, предоставен му от ТБГ , да бъдат препратени автоматично към друг номер.

7.6.3. Идентификация на свързаната линия.

7.7. ТБГ се задължава да информира крайните потребители при наличие на специфични технически изисквания, на които следва да съответстват използваните крайни устройства с оглед ползването на услугите по т.7.6.

7.8. ТБГ се задължава да използва информацията, получена при осигуряването на услугите по т.7.7, само във връзка с функционирането и управлението на мрежата си.

7.9. ТБГ предоставя CLI независимо от настройките на услугите по т.7.6, направени от

крайните потребители, в случаите на проследяване на злоумишлени и/или обезпокоителни повиквания при искане от компетентни държавни органи. По смисъла на настоящите Общи условия „злоумишлени повиквания” са повиквания (съобщения), съдържащи неверни или заблуждаващи данни за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога”, а„обезпокоителни повиквания” са повиквания (съобщения), съдържащи заплаха за физическата цялост и телесна неприкосновеност на индивида, накърняващи доброто име или призоваващи към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.

7.10. При изрично писмено искане от краен потребител, който получава обезпокоителни повиквания, ТБГ се задължава да предприеме действия за прекратяване на тези повиквания.

7.11. ТБГ може да отмени временно направените от краен потребител настройки само:

7.11.1. В случай на нарушаване на функционирането и/или управлението на мрежата или на елементи от нея, като след възстановяване на нормалното функциониране и/или управлението на мрежата, ТБГ е длъжен да възстанови зададените от крайния потребител настройки;

7.11.2. В случай че краен потребител е заявил желание да бъдат открити и проследени

обезпокоителни повиквания към него.

7.12. В случай на промяна на номер/номера на краен потребител, ТБГ запазва настройките на услугите по т.т.7.6.1 – 7.6.3, направени от крайния потребител, освен ако последният не е заявил друго.

8.1. Срещу заплащане от краен потребител на абонаментна такса, ТБГ може да извършва препращане на телефонни повиквания, според заявката на крайния потребител, така че: а) повикванията към географски български телефонен номер се пренасочват към най-много два чуждестранни телефонни номера, или б) повикванията към два географски български телефонни номера се пренасочват към най-много четири чуждестранни телефонни номера.

8.2. Правилата по т.7.1-7.4 не се прилагат за услугата по т.8.1.

8.3. Краен потребител на услугата по т.8.1 може да бъде само физическо лице, като посочената услуга е предназначена единствено за задоволяване на неговите лични комуникационни потребности.

8.4. ТБГ има право да прекрати предоставянето на услугата по т.8.1, без дадължи възстановяване на предплатените абонаментни такси, при наличието на някое от следните обстоятелства:

а) При регистрацията си за ползването на услугата краен потребител е предоставил неверни данни или е ползвал автоматичен софтуер, имитиращ човешка намеса;

б) Краен потребител предоставя по възмезден начин ползването на услугата на трето лице;

в) През отделен абонаментен период чрез услугата са проведени разговори с общ обем, надвишаващ максимално допустимите минути със страна/и, съгласно актуалния списък на групите страни, публикуван на сайта www.telefonbg.com;

г) При или по повод ползването на услугата краен потребител извърши действия в противоречие с правилата на правото или морала;”

д) краен потребител не заплати абонаментна такса в продължение на четиринадесет календарни дни.

8.5. ТБГ уведомява по електронен път крайните потребители за спряното или прекратено предоставяне на услугата по т.8.1.

 

  1. Финансови условия

9.1. Цените на услугите се определят от ТБГ ООД.

9.2. Цените по т.9.1 се определят при условия на равнопоставеност на крайните потребители, като ТБГ има право да определя ценови пакети, както и различни цени и отстъпки на база технология, клас на крайния потребител, обем на ползване на услугата, съвместно доброволно ползване на две или повече избрани от крайния потребител допълващи се услуги и/или крайни устройства, както и на база други обективни критерии.

9.3. Дължимите от крайните потребители цени биват: цена за откриване на телефонен пост, месечна абонаментна цена (абонаментна такса за услугата по т.8.1), месечна наемна цена за предоставено оборудване и цена за провеждане на разговори.

9.4. ТБГ предоставя безплатна информация на крайните потребители относно цените на услугите и тарифните пакети.

9.5. ТБГ има право по всяко време да променя цените на услугите, като публикува информация за всяка промяна съгласно в сайта си и уведомява крайните клиенти. В този случай крайните потребители могат да прекратят едностранно договора с писмено известие, отправено до ТБГ до изтичането на пет дни от влизане в сила на промяната.

9.6. Цената за откриване на телефонен пост се заплаща през месеца на сключване на договора за ползване на услугата.

9.7. Месечната абонаментна цена и месечната наемна цена за предоставено оборудване се заплащат.

9.8. Цената за провеждане на разговори се предплаща под формата на ваучер.

9.9. За дължимите суми ТБГ издава данъчни фактури на крайните потребители.

9.10. Заплащането от крайните потребители на дължимите суми се извършва в брой в офис на ТБГ, по банков път, чрез платежни системи в Интернет.

9.11. ТБГ осигурява безвъзмездно на крайните потребители детайлизирани справки и/или сметки за ползваната услуга.

9.12. ТБГ съхранява точни записи от показанията на всички таксуващи устройства за срок не по-малко от 6 месеца.

  1. Основни права и задължения на ТБГ 

10.1. ТБГсе задължава да предоставя услугите в съответствие с действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия.

10.2. ТБГ има право да получава всички дължими от крайните потребители суми за предоставените им услуги.

10.3. ТБГ се задължава да осъществява непрекъснато наблюдение на процеса на предоставяне на услугите, като при възникване на технически проблеми следва да предприема всички необходими мерки с оглед отстраняване на проблемите в максимално кратки срокове.

10.4. ТБГ има право да спре предоставянето на услугата на краен потребител при достигане на определен от ТБГ кредитен лимит, като при заплащане настойността на съответния кредитен лимит предоставянето на услугата се възобновява.

10.5. ТБГ има право да променя номерата на краен потребител в случай че това се налага в резултат от промени в действащото законодателство или при технологична необходимост, породена от структурни промени в мрежата на ТБГ. Промяната на номерата се извършва при предварително тридесетдневно писмено уведомяване на засегнатия краен потребител.

10.6. При необходимост от провеждане на планирани или инцидентни профилактични прегледи или ремонти на мрежата си, както и поради необходимост от извършване на действия за развитие на тази мрежа, ТБГ има право да спира временно предоставянето на услугите. Правилото по предходното изречение се прилага съответно и ако преносната среда за предоставянето на услугата е осигурена и поддържана от името и за сметка на крайния потребител.

10.7. ТБГ уведомява в подходяща форма засегнатите от планираните профилактични прегледи, ремонти или действия за развитие на мрежата му крайни потребители, когато се очаква тези мероприятия да доведат до прекъсване или влошено качество на услугата, както и за очакваната продължителност напрекъсването или влошаването на качеството на услугата. Уведомяването се извършване по-късно от 12 часа преди провеждането на съответните мероприятия.

10.8. ТБГ се задължава да осигурява и опазва тайната на съобщенията,предавани чрез ползването на услугите. По реда и при условията, определени в закон,ТБГ осигурява изискуемото съдействие на компетентните държавни органи,включително като им предостави възможността да извършват наблюдение върху ползването на услугите от определени крайни потребители.

10.9. При необходимост от достъп на ТБГ до помещения на крайни потребители с оглед извършване на действия по предоставяне на услугите, последните следва да бъдат предварително уведомени от ТБГ за искания достъп, като уведомлението се извършва в писмена форма.

10.10. ТБГ се задължава да поддържа публично оповестени адреси и телефони законтакт с крайните потребители във връзка с проблеми при ползването на услугите,както и във връзка с условията за ползването им.

10.11. ТБГ се задължава да предоставя безплатно на крайните потребители копия от настоящите Общи условия във всеки свой офис.

 

  1. Основни права и задължения на крайните потребители

11.1. Крайните потребители имат право да ползват услугите в съответствие с действащото законодателство на Република България и сключените писмени договори с ТБГ и настоящите Общи условия.

11.2. При ползването на услугите, крайните потребители са длъжни да спазват установения правов ред в Република България и общоприетите правила на морала, както и да зачитат правата и свободите на гражданите.

11.3. При ползването на услугите, крайните потребители нямат право да извършват каквито и да е неправомерни действия, включително да предават съобщения, с които се увреждат или могат да бъдат увредени правата, свободите и доброто име награжданите, както и неверни съобщения за природни или други бедствия.

11.4. Крайните потребители имат право да искат информация от ТБГ относно условията за ползване на услугите.

11.5. Крайните потребители имат право да сигнализират ТБГ за констатираните от тях проблеми, свързани с ползването на услугите.

11.6. Крайните потребители са длъжни да заплащат в определените от ТБГ срокове и по определения от последния начин дължимите суми за ползване на услугите.

11.7. Крайните потребители нямат право да предоставят възмездно на трети лица услугите, както и други услуги, свързани с предоставените им от ТБГ номера, без предварителното писмено разрешение на ТБГ.

11.8. Крайните потребители са длъжни да осигуряват на ТБГ достъп до техни помещения с оглед извършване на действия по поддръжка на предоставяните услуги. Достъпът се осигурява при условие че ТБГ е изпълнил задължението си по т.10.9.

11.9. Крайните потребители нямат право да извършват или да допускат извършването на изкуствено генериране на входящ или изходящ телефонен трафик посредством ползването на услугите.

11.10. В случай че преносната среда за предоставяне на услугата се осигурява и поддържа от името и за сметка на крайния потребител, същият е длъжен да осигури непрекъснатото и точно функциониране на преносната среда.

11.11. Във връзка с осигурявания безплатен достъп до услугите за спешни повиквания, крайните потребители са задължени да информират ТБГ   при смянана адреса, от който ползват услугата. ТБГ не може да бъде държан отговорен за последиците, свързани с осигурявания достъп до услугите за спешни повиквания, при неизпълнение на задължението по предходното изречение.

 

VII. Отговорности

12.1. ТБГ  и крайните потребители носят отговорност помежду си завиновно причинените вреди – резултат от противоправно поведение на съответната страна при или по повод предоставянето или ползването на услугите.

12.2. При забава на краен потребител, свързана със заплащане на дължима сума,ТБГ   има право да изисква заплащане на неустойка в размер на 0.3% (нула цяло итри на сто) от просрочената сума за всеки ден забава.

12.3. ТБГ има право да спира предоставянето на услугата на крайни потребители в случай че последните нарушават свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на услугата, като предоставянето на услугата се възобновява при отстраняване на нарушението. Предплатените от крайните потребители цени, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на услугата, не подлежат на възстановяване, като предплатените суми за провеждане на разговори се изразходват след възобновяване на предоставянето на услугата.

12.4. ТБГ не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на услугата в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение.

12.5. ТБГ не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на услугата в случаите, когато тези обстоятелства се дължат на преносната среда,осигурена и поддържана от името и за сметка на крайния потребител, както и вслучай че преносната среда е осигурена от трето лице.

 

VIII. Жалби, молби и предложения. Спорове

13.1. Всеки краен потребител има право да отправя жалби, молби и предложения,писмено, до ТБГ във връзка с предоставяните от последния услуги.

13.2. ТБГ поддържа регистри за постъпилите жалби, молби и предложения открайни потребители, както и за отговорите по тях. Информацията за всеки конкретен случай се съхранява в регистрите не по-малко от 12 месеца.

14.1. Оспорването на дължима от краен потребител сума не освобождава същия от задължението му да я заплати. При влизане в сила на решение на компетентен орган,с което оспорването се уважава, недължимо заплатената част от сумата се възстановява на платеца.

14.2. Споровете между ТБГ и крайните потребители се решават чрез преговори, а ако това се окаже невъзможно, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

 

 

  1. Заключителни разпоредби

15.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни по инициатива на ТБГ или крайните потребители.

16.1. Писмената кореспонденция между ТБГ и крайните потребители следва да се осъществява чрез препоръчани писма, факсимилни съобщения или електронни писма.

16.2. В случай че краен потребител промени посочения си адрес за кореспонденция, ТБГ следва да бъде уведомен писмено за промяната най-късно 7 дни след извършването й. При неизпълнение на задължението по предходното изречение, изпратените на посочения адрес съобщения се считат за надлежно изпратени и приети.

  1. По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

01.01.2018г.                                                                     “ТБГ” ООД

Гр. Бургас