Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ „ТБГ“ ООД И АБОНАТИТЕ НА VoIP УСЛУГИ /ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕФОНИЯ/
Чл. 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С тези Общи условия, наречени по-долу “Общи условия“ се уреждат условията, при които крайни потребители /клиенти/ сключват договор с „ТБГ“ ООД (дружеството) за ползване на VoIP телефонна услуга, предоставяна при използване на индивидуално определен ограничен ресурс – телефонни номера.
„ТБГ“ ООД е търговско дружество, уведомило КРС за намерението си да предоставя електронно-съобщителни услуги със седалище гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 131, вх. 5, ет. 5, ап. 13, ЕИК 201191603, наричано по-долу „ТБГ“, с e-mail: info@telefonbg.com , тел: 056940789, интернет страница: https://www.telefonbg.com/ .
Общите условия са неразделна част за всички договори с крайни абонати на ТБГ и влизат в сила към датата на сключване на индивидуалния договор. В случай на противоречие между общите условия и индивидуалния договор се прилага договора. Екземпляр от общите условия може да бъде получен на хартия в седалището на предприятието или да бъде изтеглен от интернет страницата на ТБГ https://www.telefonbg.com/ .
Общите условия се прилагат и за заварените крайни потребители, които към датата на влизането им в сила ползват предоставяните услуги.
Чл. 2 ПРЕДМЕТ
В качеството си на предприятие, уведомило КРС да предоставя обществени електронни съобщителни услуги, ТБГ предоставя:
VoIP /интернет/ телефонна услуга, осигуряваща възможност за осъществяване и получаване на повиквания в крайна точка от крайни потребители на услугата посредством електронна съобщителна мрежа чрез интернет за провеждане на селищни, междуселищни, мобилни и международни разговори. Услуга не включва в себе си доставка до интернет или крайни устройства. За нуждите на услугата са предоставени номера на абонатите. Номерата са предоставени първично от КРС на “ДжиТиТи България” ЕАД, със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Цариградско шосе” № 115-Г, Бл. Бизнес сграда Мегапарк, ет. 1, Гр. София 1784, ЕИК 131431964, което от своя страна предоставя номерата вторично на ДОСТАВЧИКА.
ТБГ осигурява безплатни спешни повиквания към национални номера и към единния европейски номер за спешни повиквания „112“;
Чл. 3 АКТИВИРАНЕ
Първоначално активиране на услугата се извършва до 48 часа след сключване на договор, в който се предоставя номер или номера от номерационния план, чрез които абоната може да осъществява изходящи и входящи обаждания чрез софтуер за пренос на глас посредством SIP протокол през интернет като Zoiper и други. ТБГ няма ангажимент да предоставя крайни устройства на абонатите в рамките на VoIP услугата.
Чл. 4 Спешни повиквания
Спешните повиквания са предоставени безвъзмездно от ТБГ, които дават възможност за достъп на всеки краен потребител или абонат до услуги за спешни повиквания към национални номера и към един¬ния европейски номер за спешни повиквания „112“.
Повреди в Мрежата на дружеството, претоварването й и планирани прекъсвания за целите на изграждането и/или поддържането на Мрежата могат да бъдат пречка за достъп до услуги за спешни повиквания.
Чл. 5 Услуги за хора с увреждания
ТБГ осигурява преференциални цени и условия за хора с увреждани, посочени на интернет страницата на предприятието – https://www.telefonbg.com/ – 30% намаление от месечната такса за абонамент.
Чл. 6 Цени и начин на плащане
Цените на услугите, предоставяни от ТБГ се определят, изменят и допълват по реда на Закона за електронните съобщения.
ТБГ може да променя цените на предоставяните услуги, като в този случай потребителите имат право да прекратят без неустойки договора с отправяне на писмено уведомление до ТБГ.
Абонатът заплаща:
ежемесечно – цена за месечен абонамент за поддържане на достъп до VOIP услугата;
ежемесечно – стойността на проведените разговори, посочени в Ценовата листа /Приложение към Договора/ на ТБГ и ползвани през предходния месец (или периоди).
Потреблението на телефонни услуги се отчита в секунди.
Предоставените услуги се отчитат на следните отчетни периоди:
от 1-во число на календарния месец до последно число включително на същия календарен месец;
Срокът за заплащане на дължимите суми е 3 работни дни от датата на издаване на фактурата.
При прекратяване на договора с абоната ТБГ възстановява предоставеното от абоната обезпечение, в случай, че такова е предоставено – връща неизползвания размер на гаранционен депозит, в срок до 5 (пет) работни дни от писмено искане на абоната, ако той няма неизплатени задължения към ТБГ по същия договор.
Заплащането на услугите се извършва въз основа на месечни сметки, изготвени от ТБГ както следва:
Сметките се издават на името на Абоната и се изпращат на адреса, определен в ин-дивидуалния договор и/или електронен адрес изрично посочен от Абоната. Не- получаването на сметките за дължими суми не освобождава абоната от задължението за плащане в определения срок.
ТБГ предоставя възможност на Абоната да избере да получава информация за дължимите суми за всички услуги, предоставяни от ТБГ, в една сметка.
Сметките съдържат:
цена за месечен абонамент;
стойност на ползвани VOIP телефонни услуги, които включват селищни, междуселищни, международни повиквания, включително и повиквания чрез кодове за достъп до национални негеографски услуги и към мрежите на други оператори;
продължителността на проведените разговори според вида им;
срок за плащане;
банкова сметка на ТБГ;
идентификационни данни на ТБГ;
адреси, телефони и други начини за контакт с ТБГ;
общ размер на сметката;
общ размер на дължимата сума;
За неплатените в срок парични задължения, абонатът дължи лихва за забава, в размер на 0,15 % на ден, но не повече от 15 % процента от дължимите суми.
Месечните сметки се заплащат по банков път на посочена от ТБГ банкова сметка. Плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметките на ТБГ. Когато абонатът има две и повече дължими суми, включително съдебни и присъдени вземания, при плащане се погасява най-старото задъ¬лжение.
Абонатът може авансово да внася суми, от които ТБГ да приспада задълженията му за ползвани телефонни услуги за бъдещ период. Върху авансово внесените суми лихви не се начисляват.
Чл. 7 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА
Абонатът има следните права:
да ползва услугите, предоставяни от ТБГ, при спазване на Договора и тези Общи ус¬ловия;
да уведомява ТБГ за проблеми, свързани с ползването или качеството на услугите;
да иска и да получава информация и справки от ТБГ във връзка с ползването или качеството на услугата;
да подава рекламации жалби, молби и предложения и да получава в срок до 30 дни отговори по тях;
да плаща в срок дължимите суми за предоставените услуги;
да ползва само крайни устройства, които съответстват на техническите стандарти;
да не преотстъпва правата по този договор на трети лица, без изричното писмено съгласие на ТБГ;
Абонатът се задължава, освен с изричното писмено съгласие на ТБГ, да не извършва и да не допуска извършване на действия: а) свързани с генериране, терминиране или транзит на трафик от/към/в Мрежата на ТБГ с цел реализиране на печалба за абоната или друго лице, различно от ТБГ; б) с цел иницииране на повиквания и осъществяване на раз¬говори по начин увреждащ правата и интересите на ТБГ;
Чл. 8 ОТГОВОРНОСТ НА АБОНАТА
Абонатът отговаря за:
забава в плащането на дължими суми за предоставените телефонни услуги по тези Общи условия;
за виновно причинени вреди на VOIP инфраструктурата на ТБГ, в резултат от включване на крайни устрой¬ства, чийто технически параметри не съответстват на техническите стандарти и на публикуваните от ТБГ технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайни електронни съобщителни устройства.
за причинените вреди на ТБГ, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия и договора.
Чл. 9 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТБГ
ТБГ има следните права:
Да получава изцяло и в срок плащане на дължимите от Абоната суми за предоставе¬ните услуги по Договора и Общите условия.
Да прекратява достъпа до услугата на неизправните абонати след изтичане на срока, в който абонатът трябва да извърши плащането за ползваните услуги.
Да прекрати достъпа до услугата на абонати, които не са предоставили на обезпечение (гаранционен депозит), поискано от ТБГ в съответствие с Договора или с тези Общи услови;
Незабавно да прекратява услугата на Абонати, за които са на¬лице достатъчно данни, за извършено нарушение на задълженият, както и при наличие на съмнение за извършване на незаконни действия за разпространение на вредно съдържание от Абоната или Потребителя, както и за ползване на услугата по начин, който застрашава личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни на останалите във връзка с ползваната услуга.
ТБГ има следните задължения: Доколкото не следва друго от сключения с крайния потребител писмен договор, предоставянето на услугата следва да започне не по-късно от 48 часа от влизането на договора в сила.
да осигурява непрекъснато предоставяне на услугите по тези Общи условия;
да не разкрива и/или разпространява на трети лица информация, предоставена му по повод изпълнението на договора и настоящите Общи ус¬ловия, освен ако страните не решат друго. Информация на трети лица се предоставя само в предвидените от закона случаи;
да осигурява безплатен достъп до услугите за спешни повиквания;
ТБГ се задължава да уведоми абонатите си относно изтичане срока на индивидуалните им договори най- късно 1 месец преди това.
ТБГ контролира и измерва трафика с оглед избягване на претоварване на отделни връзки в Мрежата, като при наличие на достатъчен капацитет пренасочва повикванията през трасета, различни от обичайно използваните.
При заплаха или в отговор на инциденти ТБГ предприема всички необходими действия за запазване на сигурността или целостта на Мрежата.
Чл. 10 ОТГОВОРНОСТ НА ТБГ
ТБГ носи отговорност в следните случаи:
ТБГ дължи обезщетение, пропорционално на месечната такса съобразно дните, през които услугата не е била активна по вина на доставчика след петия работен ден от уведомлението на абоната за повредата.
В случай, когато услугата не е била налична поради настъпване на събития от непреодолима сила и действия, извън контрола на страните по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, на абоната се възстановява съответната част от месечния абонамент за периода, през който услугата не е функционирала.
Отговорността на ТБГ е ограничена до посочените случаи и размери, когато не са пряко и непосредствено следствие от нейно виновно неизпълнение на договорените задължения.
ТБГ не носи отговорност за:
претенции на трети лица срещу абоната или потребителя във връзка или по повод ползваните услуги;
съдържанието на съобщенията;
вреди причинени от инсталирани крайни устройства от Абонат, които не са в съответствие със стандартите и техническите спецификациите и са причинили прекъсване в предоставянето услугите или Мрежата, или влошаване на качеството на услугите;
за електронната съобщителна Мрежа и/или съоръжения, свързващи крайно устрой¬ство на абоната и крайната точка на Мрежата на ТБГ;
за изправността и функционирането на крайни устройства, осигурени от абоната;

Чл. 11 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, МОЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКЛАМАЦИИ НА АБОНАТИТЕ
При повреди и проблеми, свързани с услугата, абоната подава оплакване по e-mail: info@telefonbg.com или тел: 056940789 .
Абонатите имат право да подават жалби, молби, предложения и рекламации пред Опе-ратора и Комисията за регулиране на съобщенията, КЗП и органите, оторизирани със защита на потребителските права във връзка с ползване на услуги и изпълнение на договора и настоящите Общи условия.
Жалбите, молбите, предложенията и рекламациите се подават на място в седалището на ТБГ, чрез e-mail: info@telefonbg.com или тел: 056940789. Постъпилите жалби, молби, предложения и рекламации се завеждат във входящ регистър и се разглеждат по реда на постъпването им.
В 30 (тридесет) дневен срок от датата на постъпване на жалбата, молбата или рекла-мацията ТБГ извършва проверка, за което съставя Протокол, подписан от лицата, извършили проверката, взема решение и уведомява писмено Абонатите за основателността на жалбата, молбата или направената рекламация и предприетите действия от негова страна.
Всички спорове, възникнали между страните се решават в рамките на взаимни отстъпки, а при невъзможност спора да се разрешат доброволно се отнася до компетентният български съд.
Чл. 12 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Договорът по тези Общи условия се прекратява в следните случаи:
по взаимно писмено съгласие на ТБГ и Абоната;
едностранно с 30-дневно писмено предизвестие от Абоната, след заплащане на всички суми, станали дължими към датата на получаване на предизвестието, вкл. и санкционна неустойка или лихви ако е приложимо. Писменото предизвестие за прекратяване на договора се попълва в свободна форма и се подава лично от абоната или негов представител, представил пълномощно. Предизвестието се подава до седалището на ТБГ или на адреса, посочен в идентификационните данни на предприятието.
при смърт на абоната – чрез заявление за прекратяване на договора, подадено от наследник или упълномощен представител, който предостави съот¬ветен документ, удостоверяващ това му качество.

По инициатива на ТБГ в случай, че абонатът не изпълнява задълженията си, произтичащи от индивидуалният договор и общите условия. В този случай ТБГ има право да спре предоставянето на услугата, докато трае неизпълнението, което следва да бъде отстранено в рамките на едномесечен срок от уведомлението.

Чл. 13 КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
ТБГ осигурява качество на универсалната услуга, както следва:
факторът за оценка на преноса на глас (R фактор) е не по-малък от 75;
еднопосочното закъснение е не по-голямо от 150 ms;
броят на повредите на абонатна линия е до 1%;
времето за отстраняване на повреди е 24 часа, освен ако повредите се дължат на преносната среда, осигурена и поддържана от името и за сметка на крайния потребител;
чл. 14 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Изменения и допълнения на Общите условия могат да бъдат извършвани по инициатива на ТБГ, на абонатите или на Комисията за регулиране на съобщенията, по реда на Закона за електронните съобщения.
ТБГ има право да променя общите условия, като изпрати 30-дневно писмено предизвестие до абоната. Абонатът има право да прекрати споразумението с писмено предизвестие, подадено до 1 месец от датата на влизане в сила на изменението, без да дължи неустойки.
Чл. 15 ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕНАСЯНЕ НА НОМЕР(А)
ТБГ предоставя право на всеки абонат или потребител преносимост на географски номера, при спазване на изискванията на настоящите общи условия, приетите от Комисията за регулиране на съобщенията Функционални спецификации за осъщест-вяване на преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление и Процедурата за преносимост на географски номера, да пренесе своя номер от/към мрежата на ТБГ към/от мрежата на друг доставчик от домейна на преноси-мост на географски номера.
Преносимостта се прилага за:
отделни абонатни номера;
група от номера:
ТБГ осигурява равнопоставеност на абонатите и потребителите, които са се възползва¬ли или са заявили желание да ползват правото си за пренасяне на номер и собствените си абонати и потребители. Преносимостта на номер(а) от настоящите Общи условия се прилага единствено за номера от Националния номерационен план, предоставени вторично за ползване на ТБГ
Абонатът/потребителят на фиксирана гласова VOIP услуга на ТБГ по¬дава писмено заявление за преносимост на номер(а) от мрежата на ТБГ при приемащия доставчик по начина и при условията, определени в Общите условия за взаимоотношение с потребителите на последния. Реквизитите на заявлението за преносимост на номер/а са съгласувани между предприятията и съответстват на реквизитите, определени в чл. 42 от Функционалните спецификации за преносимост на географски но¬мера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление.
Неустойка от страна на клиента няма да се дължи в случай, че заявлението за преносимост е подадено след заплащане на последно дължимия месечен абонамент по договорения между страните срок на договора.
Всички номера в заявлението трябва да бъдат активни в мрежата на ТБГ към момента на подаване на заявлението.
ТБГ може мотивирано да откаже пренасяне на номер(а) пред приемащия доставчик в следните случаи:
Преди подаване на заявлението за преносимост номерът е не¬съществуващ или не е предоставен на абонат или потребител на ТБГ;
ТБГ вече е получило друго заявление от приемащ доставчик за пренасяне на същия номер(а), процедурата по което/които още не е приключила;
представените от приемащия доставчик данни за абоната/по¬требителя в изпратеното заявление са непълни и/или неточни;
за физически лица – трите имена и единен граждански номер;
за юридически лица и физически лица – еднолични търговци – наименование и съот¬ветен идентификационен код;
за физически лица чуждестранни граждани – имена и личен номер или номер на документ за самоличност;
за организации, които нямат статут на юридически лица – съответен идентификаци¬онен код и трите имена на представляващия.
Оттегляне на заявлението за пренасяне на номера може да се подава до ТБГ до деня, предхождащ датата определена за пренасяне на номера(та).
Абонатът/потребителят може да подаде писмено заявление по образец за преносимост на номер(а) в мрежата на “ДжиТиТи България” ЕАД, със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Цариградско шосе” № 115-Г, Бл. Бизнес сграда Мегапарк, ет. 1, Гр. София 1784, ЕИК 131431964, което от своя страна предоставя номерата вторично на ДОСТАВЧИКА ТБГ . Заявлението представлява упълномощаване на “ДжиТиТи България” ЕАД да извърши необходимите действия по прекратяването на отношенията на Заяви¬теля с даряващия доставчик.

Чл. 16 Обработване на данни

Данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на Услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

Чл. 17. Личните данни, които Абонатът предоставя, както и личните данни, които ТБГ изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).